ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “НЭГ ЦОНХ”- НЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНЭЭС АВАХ БОЛОМЖ БҮРДЛЭЭ.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “НЭГ ЦОНХ”- НЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНЭЭС АВАХ БОЛОМЖ БҮРДЛЭЭ.
Иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулах, цаг хугацааг хэмнэх, түргэн шуурхай үйлчлэх зорилгоор Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Замын-Үүд сумын Засаг даргын Тамгын газрын "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр дамжуулан мэдээлэл лавлагааны “ХУР” системийг нэвтрүүлсэн.
Энэнхүү систем нэвтэрснээр иргэд харьяалал харгалзахгүй төрийн 11 байгууллагын 53 нэр төрлийн лавлагааг үнэ төлбөргүй цахимаас авах нөхцөл бүрдэж байгаа юм.
Иргэн та тус үйлчилгээг авахдаа заавал иргэний үнэмлэхтэйгээ ирэхээ мартуузай.
1. Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
2. Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа
3. Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
4. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
5. Регистерийн дугаарын тухай лавлагаа
6. Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа
7. Овог, эцэг эх-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн
8. Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа
9. Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
10. Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
11. Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
12. Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа
13. Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүрггэлтэй эсэх лавлагаа
14. Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
15. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн нэрийн тухай лавлагаа
16. Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
17. Хуулийн этгээдийн татан буусан эсэх лавлагаа
18. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
19. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа (насанд хүрээгүй хүний)
20. Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа
21. Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
22. Авто тээврийн хэрэгслийн улсын буртгэлийн лавлагаа
23. Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн лавлагаа
24. Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тухай тодорхойлолт
25. Татварын өрийн үлдэгдлийн лавлагаа
26. Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тухай тодорхойлолт
27. Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа
28. Тендерийн тодорхойлолт
29. Иргэний тодорхойлолт
30. Жолооны үнэмлэхийн лавлагаа
31. Галт ээвсэг эээмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
32. Иргэн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
33. Хуулийн этгээд эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
34. Иргэн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
35. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
36. Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт
37. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
38. Иргэнд нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт
39. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
40. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа
41. Эрүүл мэндийн даатгалын нэгдсэн лавлагаа олгох
42. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт
43. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Нийслэл)
44. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)
45. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт
46. Хүүхдийн мөнгө шалгах
47. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
48. Суурь боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
49. Дээд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
50. Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл
51. Жолоодох эрхийн оноо шалгах
52. Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
53. Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа